معاونین گروه روانپزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/14-14:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
معاونین نام و نام خانوادگی آدرس پست الکترونیک .....
آموزشی دکتر کتایون شفیعی ka_shafiei@yahoo.com Dr.K.Shafiei
پژوهشی دکتر غلامرضا خیرآبادی Kheirabadi@bsrc.mui.ac.ir
هیئت علمی دکترکتایون شفیعی ka_shafiei@yahoo.com Dr.K.Shafiei

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir