معاونین گروه روانپزشکی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/07/25-9:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف سمت در گروه نام و نام خانوادگی رایانامه ......
2 معاون پژوهشی دکتر غلامرضا خیرآبادی kheirabadi@bsrc.mui.ac.ir
3 معاون امور هیئت علمی دکتر غلامرضا خیرآبادی kheirabadi@bsrc.mui.ac.ir

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir