معاونین گروه رادیوتراپی و آنکولوژی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/08/10-10:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف

  سمت در گروه         

       نام و

نام خانوادگی

رایانامه                                            عکس                                                    
1 معاون آموزشی ودستیاری دکتر علی اخوان  Ali52akhavan@yahoo.com
2 معاون پژوهشی دکتر نادیا نجفی زاده  nadianajafizade@med.mui.ac.ir

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir