معاونین گروه جراحی مغز و اعصاب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/05/13-6:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
1 معاون گروه آقای دکتر مسیح صبوری saboori@edc.med.mui.ac.ir
2 معاون پژوهشی گروه آقای دکتر مسعود اعتمایفر Etemadifar.1963@gmail.com
3 مدیر برنامه دستیاران آقای دکتر مهدی محمودخانی drmahmoodkhani@yahoo.com
4 مسئول آموزش کارآموزان و اکسترنهای گروه آقای دکتر سهیل فلاح پور dr.sfallahpour@gmail.com
5 مسئول امور هیأت علمی گروه آقای دکتر بهرام امین منصور aminmansour@med.mui.ac.ir
6 مسئول آموزش فلوشیپ جراحی ستون فقرات آقای دکتر مجید رضوانی m-rezvani@med.mui.ac.ir
7 مسئول IT گروه اقای دکتر سهیل فلاح پور dr.sfallahpour@gmail.com
8 مسئول بخش جراحی اعصاب و  ICU الزهراء(س) آقای دکتر مهدی شفیعی Mehdishafiei82@gmail.com
9 مسئول بخش جراحی اعصاب و ICU بیمارستان کاشانی آقای دکتر مهدی محمودخانی drmahmoodkhani@yahoo.com
10 مسئول بخش جراحی اعصاب و ICU بیمارستان امام حسین(ع) آقای دکتر علی ریاضی Ali_riazi@med.mui.ac.ir
11 مسئول وب سایت گروه آقای دکتر مهدی محمودخانی drmahmoodkhani@yahoo.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir