معاونین گروه جراحی مغز و اعصاب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/11/11-11:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
معاونین نام و نام خانوادگی آدرس پست الکترونیک
معاون گروه آقای دکتر بهرام امین منصور aminmansour@med.mui.ac.ir
معاون پژوهشی گروه آقای دکتر سعید  ابریشم کار abrishamkar@med.mui.ac.ir
 مسئول امور دستیاری در الزهراء(س) آقای دکتر مهدی شفیعی Mehdishafiei82@gmail.com
مسئول آموزش دستیاری آقای دکتر امین منصور aminmansour@med.mui.ac.ir
مسئول آموزش کارآموزان و کارورزان آقای دکتر همایون تابش homtabesh@yahoo.com
مسئول امور هیأت علمی گروه آقای دکتر بهرام امین منصور aminmansour@med.mui.ac.ir
مسئول آموزش فلوشیپ جراحی ستون فقرات آقای دکتر مجید رضوانی m-rezvani@med.mui.ac.ir
مسئول بخش جراحی اعصاب الزهراء(س) آقای دکتر همایون تابش homtabesh@yahoo.com
مسئول بخش ICU الزهراء(س) آقای دکتر بهرام امین منصور aminmansour@med.mui.ac.ir
مسئول امور دستیاری در کاشانی آقای دکتر احمد شکرچی زاده shekarchizadeh@med.mui.ac.ir
مسئول بخش جراحی اعصاب بیمارستان کاشانی آقای دکتر احمد شکرچی زاده shekarchizadeh@med.mui.ac.ir
مسئول بخش ICU بیمارستان کاشانی آقای دکتر احمد شکرچی زاده shekarchizadeh@med.mui.ac.ir
مسئول بخش جراحی اعصاب و ICU بیمارستان امام حسین(ع) آقای دکتر علی ریاضی Ali_riazi@med.mui.ac.ir
مسئول وب سایت گروه آقای دکتر مهدی محمودخانی drmahmoodkhani@yahoo.com
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir