معاونین گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/07/18-8:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
معاونین نام و نام خانوادگی آدرس پست الکترونیک عکس
معاون آموشي گروه دكتر مسعود ناظم m_nazem@med.mui.ac.ir
معاون پژوهشي گروه دكتر مهدي راستي rasti@med.mui.ac.ir
مسئول امور هيات علمي گروه دكتر مسعود ناظم m_nazem@med.mui.ac.ir
مسئول آموزش دستياران گروه دكترغلامرضا مهاجري gh_mohajeri@yahoo.com  
مسئول آموزش كارورزان گروه دكتر مرتضي شاه بندري mshahbandari@yahoo  
مسئول آموزش كارآموزان گروه دكتر محسن كلاهدوزان kolahdouzan@med.mui.ac.ir

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir