معاونین گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/10/07-8:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
معاونین نام و نام خانوادگی آدرس پست الکترونیک عکس
معاون آموشي گروه

دكتر مسعود ناظم

https://isid.research.ac.ir/Masoud_Nazem

 

m_nazem@med.mui.ac.ir

فوق تخصص جراحي اطفال

معاون پژوهشي گروه

دكتر مهدي راستي

https://isid.research.ac.ir/Mehdi_Rasti

rasti@med.mui.ac.ir

فوق تخصص جراحي پلاستيك و ترمي

مسئول امور هيات علمي گروه

دكتر مسعود ناظم

https://isid.research.ac.ir/Masoud_Nazem

m_nazem@med.mui.ac.ir

فوق تخصص جراحي اطفال

مسئول آموزش دستياران گروه دكترحميد طالب زاده فوق تخصص جراحي توراكس  
مسئول آموزش كارورزان گروه

دكتر مرتضي شاه بندري

https://isid.research.ac.ir/Morteza_Shahbandari

mshahbandari@yahoo

فوق تخصص جراحي عروق

 
مسئول آموزش كارآموزان گروه

دكتر محسن كلاهدوزان

https://isid.research.ac.ir/Mohsen_Kolahdouzan

kolahdouzan@med.mui.ac.ir

فوق تخصص جراحي توراكس

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir