معاونین گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/04/18-4:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سمت در گروه پست الکترونیک تلفن
دکتر شراره مقیم معاون گروه  moghim@med.mui.ac.ir 37929013
دکتر حسین فاضلی معاون پژوهشی h_fazeli@med.mui.ac.ir 37929039
دکتر وجیهه کرباسی زاده معاون آموزشی v.karbasi@med.mui.ac.ir 37929069

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir