معاونین گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/05/14-7:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سمت در گروه پست الکترونیک
دکتر مزدک گنجعلی خان حاکمی معاونت آموزشی
 
mghakemi@yahoo.com
دکتر فرشته صاحب فصول مسئول امور هیئت علمی alsahebfosoul@med.mui.ac.ir
دکتر علیرضا عندلیب معاونت پژوهشی andalib@med.mui.ac.ir

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir