معاونین گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/07/22-11:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سمت در گروه پست الکترونیک
دکتر عباسعلی پور آذر معاون گروه pourazar@med.mui.ac.ir
دکتر مزدک گنجعلی خان حاکمی معاونت آموزشی
 
mghakemi@yahoo.com
دکتر فرشته صاحب فصول مسئول امور هیئت علمی alsahebfosoul@med.mui.ac.ir
دکتر علیرضا عندلیب معاونت پژوهشی andalib@med.mui.ac.ir

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir