معاونین گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/04/09-6:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف سمت در گروه نام و نام خانوادگی رایانامه
1 معاون آموزشی دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی mghakemi@yahoo.com
2 معاون پژوهشی دکتر مرضیه رضایی ma.rezaei@med.mui.ac.ir
3 رابط معاونت آموزش پزشکی دکتر ناهید اسکندری neskandari@med.mui.ac.ir

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir