معاونین گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/08/20-9:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سمت در گروه پست الکترونیک
دکتر مزدک گنجعلی خان حاکمی معاونت آموزشی mghakemi@yahoo.com
دکتر  مسئول امور هیئت علمی  
دکتر مرضیه رضایی رابط معاونت پژوهشی ma.rezaei@med.mui.ac.ir
دکتر ناهید اسکندری رابط معاونت آموزش پزشکی  
دکتر نفیسه اسمعیل معاونت دانشجویی دانشکده  

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir