معاونین گروه اورولوژی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/06/08-5:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
معاونین نام و نام خانوادگی آدرس پست الکترونیک
معاون پژوهشی و رئيس مركز تحقيقات ارولوژي وپيوند آقاي دكتر مهردادمحمدي M_mohammadi@ med.mui.ac.ir
مسئول  آموزشی دستياري آقاي دكتر فرشيد عليزاده f-alizadeh@med mui.ac.ir
مسئول آموزش كارآموزان و كارورزان خانم دكترمهتاب  ضرغام ZRGHAM@med.mui.ac.ir

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir