معاونین گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/04/11-9:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سمت در گروه پست الکترونیک
دکتر محمد ابطحی معاون گروه abtahi.mohamad@med.mui.ac.ir
دکتر زهرا غیور معاون پژوهشی z_ghayour@yahoo.com
دکتر سیمین دخت سلیمانی فرد معاون آموزشی s_soleimanifard@yahoo.com
دکتر سید حسین حجازی نماینده امور هئیت علمی گروه hejazi@med.mui.ac.ir

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir