معاونین گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/05/04-7:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی سمت در گروه پست الکترونیک
1 دکتر محمد ابطحی معاون گروه abtahi.mohamad@med.mui.ac.ir
2 دکترپروین دهقان معاون پژوهشی dehghan@med.mui.ac.ir
3 دکتر سیمین دخت سلیمانی فرد معاون آموزشی s_soleimanifard@yahoo.com
4 دکتر سید حسین حجازی نماینده امور هئیت علمی گروه hejazi@med.mui.ac.ir

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir