معاونین گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/03/19-4:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
معاونین نام و نام خانوادگی آدرس پست الکترونیک
معاون آموزشی گروه دکتر سیدحمید موسوی h_mousavi@med.mui.ac.ir
معاون پژوهشی گروه دکتر علی عندلیب ali_andalib@yahoo.com
مسئول امور هیأت علمی گروه دکتر محمد دهقانی m_dehghani@med.mui.ac.ir 
مسئول آموزش دستیاران گروه دکتر محمدرضا اعتمادی فر m_etemadifar@med.mui.ac.ir
مدیر برنامه فلوشیپ جراحی ستون فقرات دکتر محمدرضا اعتمادی فر m_etemadifar@med.mui.ac.ir
مسئول آموزش کارورزان گروه دکتر حسین اکبری اقدم

akbariaghdam@med.mui.ac.ir

مسئول آموزش اکسترنهای گروه دکتر هادی روان بد ravanbod@med.mui.ac.ir
رئیس بخش ارتوپدی مرکز الزهرا(س) دکتر شیروان رستگار rastegar@med.mui.ac.ir
رئیس بخش ارتوپدی مرکز آیت اله کاشانی دکتر محمدعلی تحریریان

tahririan@med.mui.ac.ir

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir