معاونین گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/04/25-11:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
معاونین نام و نام خانوادگی آدرس پست الکترونیک
معاون آموزشی گروه دکتر ابوالقاسم زارع زاده zarezadeh@med.mui.ac.ir
معاون پژوهشی گروه دکتر علی عندلیب ali_andalib@yahoo.com
مسئول امور هیأت علمی گروه دکتر محمد دهقانی m_dehghani@med.mui.ac.ir 
مسئول آموزش دستیاران گروه دکتر محمدرضا اعتمادی فر m_etemadifar@med.mui.ac.ir
مدیر برنامه فلوشیپ جراحی ستون فقرات دکتر محمدرضا اعتمادی فر m_etemadifar@med.mui.ac.ir
مسئول آموزش کارورزان گروه دکتر حسین اکبری اقدم akbariaghdam@med.mui.ac.ir
مسئول آموزش اکسترنهای گروه دکتر علی عندلیب ali_andalib@yahoo.com

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir