معاونین گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/05/21-6:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف معاونین نام و نام خانوادگی آدرس پست الکترونیک
1 معاون گروه دکتر سیدحمید موسوی h_mousavi@med.mui.ac.ir
2 مسئول امور پژوهشی گروه دکتر علی عندلیب ali_andalib@yahoo.com
3 مسئول امور هیأت علمی گروه دکتر محمد دهقانی m_dehghani@med.mui.ac.ir 
4 مسئول آموزش دستیاران گروه دکتر محمدرضا اعتمادی فر m_etemadifar@med.mui.ac.ir
5 مدیر برنامه فلوشیپ جراحی ستون فقرات دکتر محمدرضا اعتمادی فر m_etemadifar@med.mui.ac.ir
6 مسئول آموزش کارورزان گروه دکتر حسین اکبری اقدم

akbariaghdam@med.mui.ac.ir

7 مسئول آموزش اکسترنهای گروه دکتر هادی روان بد ravanbod@med.mui.ac.ir
8 رئیس بخش ارتوپدی مرکز الزهرا(س) دکتر شیروان رستگار rastegar@med.mui.ac.ir
9 رئیس بخش ارتوپدی مرکز آیت اله کاشانی دکتر محمدعلی تحریریان

tahririan@med.mui.ac.ir

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir