معاونین گروه اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/11/10-7:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی آدرس پست الکترونیک معاونین
دکتر زارعان Zarean@med.mui.ac.ir مسئول درس اخلاق پزشکی گروه زنان
دکتر بهنوش استکی behnooshesteki@yahoo.com مسئول درس اخلاق پزشکی گروه اطفال
دکتر فیروزه معین زاده

moinzade@resident.mui.ac.ir

مسئول درس اخلاق پزشکی گروه داخلی
دکتر ماهرخ کشوری keshvari@med.mui.ac.ir مسئول درس اخلاق زیست پزشکی
دکتر میرعلیمحمد سبزقبائی ams@mui.ac.ir مسئول درس زیست ایمنی، اخلاق و حقوق
دکتر امیر کشاورزیان keshavara@sums.ac.ir مسئول درس اخلاق و مقررات حرفه ای
دکتر امیر کشاورزیان keshavara@sums.ac.ir مسئول درس اخلاق حرفه ای
دکتر بهزاد شمس shams@med.mui.ac.ir مسئول درس تاریخ و اخلاق پزشکی 3
دکتر میرعلیمحمد سبزقبائی ams@mui.ac.ir مسئول درس تاریخ و اخلاق پزشکی 2
دکتر بهزاد شمس shams@med.mui.ac.ir مسئول درس تاریخ و اخلاق پزشکی 1
دکتر نرگس معتمدی motamedi.narges@yahoo.com معاون پژوهشی گروه

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir