معاونین گروه اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/10/02-8:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف سمت در گروه نام و نام خانوادگی رایانامه
1 معاون پژوهشی گروه دکتر نرگس معتمدی motamedi.narges@yahoo.com
       

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir