معاونین گروه اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/07/09-11:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف سمت در گروه نام و نام خانوادگی رایانمه
1 معاون پژوهشی گروه دکتر نرگس معتمدی motamedi.narges@yahoo.com  
2 مسئول درس اخلاق پزشکی گروه زنان دکتر زارعان Zarean@med.mui.ac.ir  
3 مسئول درس اخلاق پزشکی گروه اطفال دکتر بهنوش استکی behnooshesteki@yahoo.com  
4 مسئول درس اخلاق پزشکی گروه داخلی دکتر فیروزه معین زاده

moinzade@resident.mui.ac.ir

 
5 مسئول درس اخلاق زیست پزشکی دکتر ماهرخ کشوری keshvari@med.mui.ac.ir  
6 مسئول درس زیست ایمنی، اخلاق و حقوق دکتر میرعلیمحمد سبزقبائی ams@mui.ac.ir  
7 مسئول درس اخلاق و مقررات حرفه ای دکتر امیر کشاورزیان keshavara@sums.ac.ir  
8 مسئول درس اخلاق حرفه ای دکتر امیر کشاورزیان keshavara@sums.ac.ir  
9 مسئول درس تاریخ و اخلاق پزشکی 3 دکتر بهزاد شمس shams@med.mui.ac.ir  
10 مسئول درس تاریخ و اخلاق پزشکی 2 دکتر میرعلیمحمد سبزقبائی ams@mui.ac.ir  
11 مسئول درس تاریخ و اخلاق پزشکی 1 دکتر بهزاد شمس shams@med.mui.ac.ir  
         

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir