معاونین گروه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/08/14-12:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
معاونین نام و نام خانوادگی آدرس پست الکترونیک عکس
معاون گروه دکتر مریم درخشان M_derakhshan58@yahoo.com
مسئول امور هیات علمی گروه دکتر مژگان مختاری mokhtari@med.mui.ac.ir
معاون آموزشی  دکترپگاه هدایت hedayat_pegah2000@yahoo.com
معاون پژوهشی دکتر آذر نعیمی Azar.naimi@yahoo.com                                  
مسئول امور دستیاری گروه  دکتر شهناز اسکندری dr.patho92@gmail.com  

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir