معاونین گروه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/07/29-11:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف سمت در گروه نام و نام خانوادگی رایانامه عکس
1 معاون گروه دکتر مریم درخشان M_derakhshan58@yahoo.com
2

مسئول امور هیات علمی گروه -

رئیس بخش پاتولوژی الزهرا 

دکتر مژگان مختاری mokhtari@med.mui.ac.ir
3 معاون پژوهشی گروه  دکتر آذر نعیمی Azar.naimi@yahoo.com                                  
4

معاون آموزشی گروه 

 

دکتر شهناز اسکندری dr.patho92@gmail.com
5 مسئول امور دستیاری گروه  دکتر پردیس نعمت اللهی nematolahy@yahoo.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir