معاونین گروه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/16-8:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
معاونین نام و نام خانوادگی آدرس پست الکترونیک عکس
معاون گروه دکتر مریم درخشان M_derakhshan58@yahoo.com

مسئول امور هیات علمی گروه -

رئیس بخش پاتولوژی الزهرا 

دکتر مژگان مختاری mokhtari@med.mui.ac.ir
معاون آموزشی  دکترپگاه هدایت hedayat_pegah2000@yahoo.com
معاون پژوهشی دکتر آذر نعیمی Azar.naimi@yahoo.com                                  
مسئول امور دستیاری گروه  دکتر شهناز اسکندری dr.patho92@gmail.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir