معاونین گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/01/26-8:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

 

 

معاونین / مسؤولین نام و نام خانوادگی آدرس پست الکترونیک

معاون پژوهشی

دکتر محمد امامی

m_emamiardestani@med.mui.ac.ir

مسؤول آموزشی دستیاری فوق تخصصی

دکتر شهرزاد شهیدی

shahidi@med.mui.ac.ir

مسؤول آموزش دستیاری تخصصی

دکتر مهدی کاظمی

mehdi.kazemi@rocketmail.com

مسؤول آموزش کارورزی و اکسترنی

دکتر فیروزه معین زاده

f_moinzade@med.mui.ac.ir

مسؤول آموزش کارآموزی

دکتر مرجان گلشنی

golshani@med.mui.ac.ir

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir