معاونین گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/06/31-5:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

 

 

ردیف سمت در گروه نام و نام خانوادگی رایانامه
      1

معاون پژوهشی

دکتر محمد امامی

m_emamiardestani@med.mui.ac.ir

2

مسؤول آموزشی دستیاری فوق تخصصی

دکتر شهرزاد شهیدی

shahidi@med.mui.ac.ir

3

مسؤولین آموزش دستیاری تخصصی

دکتر فرزانه اشرفی

دکتر علی درخشنده 

f_ashrafi@yahoo.com

alidarakhshandeh@yahoo.com

4 مسؤول آموزش کارورزی و اکسترنی دکتر فیروزه معین زاده f_moinzade@med.mui.ac.ir
5

مسؤول آموزش کارآموزی

دکتر مریم موسوی

m_mosavi@yahoo.com

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir