معاونین قبلی اداری مالی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/04/04-9:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دوران معاونت مدرک تحصیلی عکس
دکتر مهرداد صالحی 93/09/20-94/12/09 دکتری تخصصی روانپزشکی
دکتر بهرام نصر اصفهانی 92/11/15-93/09/20 دکتری تخصصی میکروب شناسی
دکتر ابراهیم اسفندیاری 86/06/06-92/11/15 دکتری تخصصی علوم تشریحی
دکتر مهرداد صالحی 84/10/05-87/06/06 دکتری تخصصی روانپزشکی
دکتر عبدالرضا صباحی 79/11/01-84/10/05 دکتری تخصصی علوم تشریحی

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir