معاونت دانشجویی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/01-9:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
:نام ونام خانوادگی دکتر نفیسه اسمعیل
: میزان تحصیلات  دکترای تخصصی ایمنی شناسی
: آدرس پست الكترونيكي n_esmaeil@med.mui.ac.ir
: سوابق اجرايي      

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir