مشاور رئیس دانشکده درعلوم پایه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/03/26-5:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

:نام ونام خانوادگی دکتر بهرام نصراصفهانی          
: میزان تحصیلات  استاد گروه میکروبیولوژی
 : آدرس پست الكترونيكي   
nasr@hlth.mui.ac.ir
 : سوابق اجرايي     

- معاون دانشجویی دانشکده بهداشت از سال 1372 لغایت 1384

- مدیر گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی از سال 1385 لغایت 1388

- عضو کمیته عفونتهای بیمارستانی از سال 1388 لغایت 1390

- معاون اداری مالی دانشکده پزشکی و دانشکده پیراپزشکی 1392-1393

-مشاور معاون آموزشی دانشکده پزشکی در علوم پایه

 

 

 

 

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir