مشاهده نمره

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1395/09/25-8:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
دكتر بهنام فر نمره امتحان كتبي دستياري زنان صفحه 1 ابان 93  
دكتر بهنام فر نمره امتحان كتبي دستياري زنان صفحه 2 آبان 93  
دكتر بهنام فر نمره امتحان كتبي دستياري زنان صفحه 3 آبان 93  
دكتر بهنام فر نمره آسكي دانشجويان زنان و مامايي مهر و آبان 93 مهر و آبان 93  
دكتر بهنام فر نمره كارورزان زنان و مامايي مهر و آبان 93 مهر و آبان 93  
دکتر بهنام فر نمرات کتبی دستیاران زنان آذر 93 آذر 93  
دکتر بهنام فر نمرات کتبی دستیاران زنان آذر 93 آذر 93  
دکتر بهنام فر نمرات کتبی دستیاران زنان آذر 93 آذر 93  
دکتر بهنام فر نمره کتبی دستیاری زنان بهمن 93 بهمن 93  
دکتر بهنام فر نمره کتبی دستیار زنان بهمن 93 (1) بهمن 93  
دکتر بهنام فر امتحان کتبی دانشجویان زنان آذر و دی 93 ( صفحه 1 )  آذر 93  
دکتر بهنام فر امتحان کتبی دانشجویان زنان آذر و دی 93 (صفحه 2) آذر 93  
دکتر بهنام فر امتحان شفاهی کارآموزان زنان آذر و دی 93 آذر 93  
دکتر بهنام فر نمرات کارورزان زنان و مامایی آذر و دی  93 آذر 93  
دکتر بهنام فر نمرات امتحان کتبی دستیاران زنان و مامایی اسفند 93 ( صفحه اول ) اسفند 93  
دکتر بهنام فر نمرات امتحان کتبی دستیاری زنان اسفند 93 ( صفحه دوم ) اسفند 93  
دکتر بهنام فر نمرات امتحان کتبی دستیاری زنان اسفند 93 ( صفحه سوم ) اسفند 93  
دکتر بهنام فر نمرات کتبی دستیاران زنان و مامایی اردیبهشت 94 اردیبهشت 94  
دکتر بهنام فر نمرات آسکی نوبت 1 و 2  دستیاری زنان و مامایی اردیبهشت 94  
دکتر بهنام فر نمرات پایان دوره کارورزان زنان بهمن و اسفند 93 اسفند 93  
دکتر بهنام فر نمرات ارتقای رزدینتهای زنان سال 94 خرداد 94  
دکتر بهنام فر اصلاحیه نمرات ارتقا دستیاران زنان سال 94 خرداد 94  
دکتر بهنام فر نمرات شفاهی دانشجویان زنان و مامایی فروردین و اردیبهشت 94 اردیبهشت 94  
دکتر بهنام فر نمرات پایان دوره کارورزان زنان و مامایی فروردین و اردیبهشت 94 اردیبهشت 94  
دکتر بهنام فر نمرات پایان دوره کارورزان زنان و مامایی خرداد و تیر 94 تیر 94  
دکتر بهنام فر نمرات کتبی کارآموزان زنان و مامایی خردادو  تیر 94 تیر94  
دکتر بهنام فر نمرات نهایی شفاهی دانشجویان زنان و مامایی خرداد و تیر 94 تیر 94  
دکتر بهنام فر نمرات کتبی نهایی دانشجویان زنان و مامایی خرداد و تیر 94 تیر 94  
دکتر بهنام فر نمرات امتحان کتبی دستیاری زنات و مامایی پایان مهر 94 آبان 94  
دکتر بهنام فر نمرات امتحان کتبی دستیاران زنان و مامایی 2 آذر 94   آذر 94
دکتر بهنام فر نمرات امتحان کتبی دانشجویان زنان مهر و آبان 94   مهر 94
دکتر بهنام فر نمرات کتبی دستیاران زنان و مامایی آذر ماه 94   آذر ماه 94
دکتر بهنام فر نمرات شفاهی دانشجویان زنان و مامایی مهر و آبان 94   مهر و آبان 94
دکتر بهنام فر نمرات کتبی دانشجویان زنان مهر و آبان 94   مهر و آبان 94
دکتر بهنام فر نمرات شفاهی دانشجویان زنان و مامایی آذر و دی 94   آذر و دی 94
دکتر بهنام فر نمرات کتبی دانشجویان زنان و مامایی آذر و دی 94   آذر و دی 94
دکتر بهنام فر اصلاحیه نمرات شفاهی دانشجویان زنان و مامایی آذر و دی 9   آذر و دی 94
دکتر بهنام فر نمرات کاروزران زنان مهر و آبان 94   مهر و آبان 94
دکتر بهنام فر نمرات کارورزان زنان و مامایی آذر و دی 94   آذر و دی 94
دکتر بهنام فر نمرات کارورزان زنان و مامایی بهمن و اسفند 94   بهمن و اسفند 94
دکتر بهنام فر نمرات کتبی بهمن 94 و آسکی اسفند 94 دستیاران ( صفحه اول ) بهمن و اسفند 94
دکتر بهنام فر نمرات کتبی بهمن 94 و آسکی اسفند 94 دستیاران ( صفحه دوم )   بهمن و اسفند 94
دکتر بهنام فر نمرا ت کتبی بهمن 94 و آسکی اسفند 94 دستیاران ( صفحه سوم )   بهمن و اسفند 94
دکتر بهنام فر نمرات کتبی دستیاری درون گروهی فروردین 95   فروردین 95
دکتر بهنام فر نمرات ارتقای سالیانه دستیاران زنان و مامایی سال 95   خرداد 95
دکتر بهنام فر نمرات آسکی دانشجویان زنان و مامایی فروردین و اردیبهشت 95   فروردین 95
دکتر بهنام فر نمران کتبی دانشجویان زنان فروردین و اردیبهشت 95   فروردین 95
دکتر بهنام فر نمرات کتبی پایان دوره دانشجویان زنان و مامایی خرداد و تیر 95   خرداد تیر 95
دکتر بهنام فر نمرات پایان دوره کارورزان زنان و مامایی فروردین و اردیبهشت 95   فروردین و اردیبهشت 95
دکتر بهنام فر نمرات ارتقاء دستیاری زنان و مامایی سال 1395 ( فایل اول )   مرداد 95
دکتر بهنام فر نمرات ارتقاء دستیاری زنان و مامایی سال 1395  ( فایل دوم )   مرداد 95
دکتر بهنام فر نمرات کارورزان زنان خرداد و تیر 95   خرداد 95
دکتر بهنام فر نمرات کارورزان زنان مرداد و شهریور 95   شهریور 95
دکتر بهنام فر نمرات کارآموزان زنان و مامایی خرداد و تیر 95   خرداد و تیر 95
دکتر بهنام فر اصلاحیه نمرات کارورزان زنان مردادو شهریور 95   شهریور 95
دکتر بهنام فر نمرات نهایی کارورزان زنان و مامایی خردادو تیر 95   خرداد و تیر 95
دکتر بهنام فر نمرات کتبی دانشجویان زنان مهر و آبان 95   مهر آبان 95

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir