مشاهده سوال

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1395/10/02-7:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
..مشاهده سوالات درس
سوالات و كليد امتحان كتبي دانشجويان زنان ومامايي مهر و آبان 93 
سوالات و پاسخنامه دستياري زنان آذر ماه 93
سوالات و پاسخنامه دانشجویان زنان و مامایی آذر و دی 93
سوالات و کلید امتحان کتبی رزیدنتهای زنان و مامایی  دوم بهمن 93
سوالات کتبی و پاسخنامه دستیاری زنان اسفند 93
سوالات کتبی و پاسخنامه دستیاری زنان اردیبهشت 94
سوالات و پاسخنامه دانشجویان زنان فروردین و اردیبهشت 94
سوالات و پاسخنامه دانشجویان زنان خرداد و تیر 94
سوالات و پاسخنامه امتحان دستیاری زنان و مامایی مهر ماه 94
سوالات کتبی پایان دوره و پاسخنامه دانشجویان زنان مهر و آبان  9
سوالات امتحان دستیاری آذر 94 به همراه پاسخنامه
سوالات و پاسخنامه دستیاری آذر ماه 94
سوالات  پایان دوره و پاسخنامه دانشجویان زنان آذر و دی 94
سوالات و پاسخنامه امتحان دستیاری بهمن ماه 94
سوال و پاسخنامه دستیاری زنان و مامایی فروردین 95
سوالات و پاسخنامه امتحان پایان دوره کتبی دانشجویان زنان فروردین و اردیبهشت 95
سوالات و پاسخنامه دانشجویان زنان و مامایی خردادو  تیر 95
سوالات و پاسخنامه دانشجویان زنان مهر و ابان 95
سوالات و پاسخنامه دستیاران سال اول و دوم دی ماه 95
سوالات و پاسخنامه دستیاران سال سوم و چهارم دی ماه 95

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir