مسئول آموزش کارکنان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/05/25-9:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مسئول آموزش کارکنان

نام و نام خانوادگی تحصیلات ایمیل شماره تلفن
مهدی سهرابی کارشناسی روابط عمومی   37929056
       
 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir