مسئولین Rotation

تاریخ ایجاد شنبه,1393/10/27-6:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی  مسئولیت
خانم دکتر دیانا طاهری روتیشن اورولوژی
خانم دکتر پروین رجبی روتیشن پوست و فک و صورت
خانم دکتر پروین محزونی روتیشن مغز و اعصاب-رادیولوژی-زنان-فک و صورت
خانم دکتر آذر برادران روتیشن عفونی-رادیولوژی
خانم دکتر نوشین افشار مقدم روتیشن داخلی
خانم دکتر فرشته محمدی زاده روتیشن زنان
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir