مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/06/30-7:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
http://edc.mui.ac.ir

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی اصفهان

http://edc.tums.ac.ir

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی تهران

http://edc.sums.ac.ir

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شیراز

http://edc.sbmu.ac.ir

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید بهشتی

http://edc.tbzmed.ac.ir

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی تبریز

http://edc.mums.ac.ir

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مشهد

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir