مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/09/03-9:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
http://edc.mui.ac.ir/

         اصفهان         

                                                 http://edc.tums.ac.ir/IPPWebV1C054/Persian_WebUI/Default.asp

تهران

http://edc.sums.ac.ir/

شیراز

http://edc.sbmu.ac.ir/

شهید بهشتی

http://edc.tbzmed.ac.ir/تبریز

تبریز

http://edc.mums.ac.ir/index.php

مشهد

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir