مراحل ارسال مقاله JIMS

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/08/29-8:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
مراحل ارسال مقاله
فلوجارت

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir