مراحل ارسال مقاله JIMS

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/11/20-11:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
مراحل ارسال مقاله
فلوجارت
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir