مراحل ارسال مقاله ABR

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/08/29-8:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
مراحل ارسال مقاله
فلوچارت

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir