مدیر گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/24-10:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

دکتر بهرام امین منصور

میزان تحصیلات

متخصص

آدرس پست الکترونیک

aminmansour@med.mui.ac.ir

گرایش تحقیقاتی

تروما و تومور

سوابق اجرایی

 رئیس بیمارستان الزهراء(س) - رئیس بخش و آی سی یو  بیمارستان الزهراء(س)- معاون گروه - مدیر گروه

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir