مدیر گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/09/23-8:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

دکتر بهرام امین منصور

مقطع و رشته تحصیلی

متخصص جراحی مغزو اعصاب

رایانامه

aminmansour@med.mui.ac.ir

گرایش پژوهشی

تروما و تومور مغزی و جراحی اطفال

پیشینه های اجرایی

رئییس بیمارستان کاشانی  رئیس بیمارستان الزهراء(س) - رئیس بخش و آی سی یو  بیمارستان الزهراء(س)- معاون گروه -مسئول امور هیأت علمی گروه -  مدیر گروه- جانشین ریاست دانشکده پزشکی در کمیته منتخب دانشکده پزشکی

تلفن تماس اداری 031-36700666  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir