مدیر گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/01/26-8:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

دکتر بیژن ایرج

میزان تحصیلات

متخصص داخلی

فوق تخصص غدد و متابولیسم بالغین

آدرس پست الکترونیک

تلفن تماس

bijaniraj@gmail.com

03136201991

03136692174

گرایش تحقیقاتی

دیابت - بیماریهای متابولیک استخوان

سوابق اجرایی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

رئیس مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم

معاون آموزشی مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

مدیرگروه داخلی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir