مدیر گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/05/13-4:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 


ام ونام خانوادگی دکتر رسول  صالحی                                     
:مقطع و رشته تحصیلی  دکترای تخصصی بیولوژی مولکولی   
رایانامه:

r_salehi@med.mui.ac.ir

گرایش پژوهشی: استم سل تراپی برای کانسر ها، ژن درمانی و تکنولوژی های ویرایش ژنی در بیماریهای مولتی فکتوریال
پیشینه های اجرایی: مسؤلیت های قبلی معاون آموزش علوم پایه دانشکده پزشکی، معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی، رییس آزمایشگاه مرکزی دانشکده پزشکی و در حال حاضر مدیر گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی
تلفن تماس اداری: 37929087-9087

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir