مدیر گروه پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/04/09-8:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 
:نام ونام خانوادگی دکتر زیبا فرج زادگان   
:مقطع و رشته تحصیلی  دکتری تخصصی پزشکی اجتماعی
: آدرس پست الكترونيكي

http://isid.research.ac.ir/Ziba_Farajzadegan

farajzadegan@med.mui.ac.ir

:گرایش پژوهشی  سلامت زنان 
:پیشینه های اجرایی رئیس مرکز مشاوره تحقیقات دانشکده، مسئول بسته اینده نگاری دانشگاه، معاون پزوهشی دانشکده پزشکی  
:تلفن تماس اداری 37928122

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir