مدیر گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/04/28-8:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 


:نام ونام خانوادگی دکتراحمد شانئی                                   
:میزان تحصیلات دکترای تخصصی  
گروه آموزشی: فیزیک و مهندسی پزشکی
: آدرس پست الكترونيكي

shanei@med.mui.ac.ir

رتبه علمی: دانشیار
سمت در گروه: مدیر گروه
گرایش تحقیقاتی:
  1.  امواج فراصوت و کاربرد آن در پزشکی از جمله: سونوداینامیک تراپی
  2.  نور لیزر و کاربرد آن در پزشکی از جمله: فوتوداینامیک تراپی و فوتوترمال تراپی
  3.  نانوتکنولوژی و کاربرد آن در پزشکی
  4.  امواج الکترومغناطیس و کاربرد آن در پزشکی از جمله: بیوفوتونها
  5.  پزشکی هسته ای ( کاربرد مواد رادیواکتیو در پزشکی)
تلفن دفتر: 37929080
: سوابق اجرايي

 

رياست كتابخانه دانشكده پزشكي به مدت 5سال
معاونت دانشجويي- فرهنگي دانشكده علوم و فناوريهاي نوين پزشكي از آذر ماه 1391تا ديماه 1393
سرپرست كميته پژوهشهاي دانشجويي دانشكده علوم و فناوريهاي نوين پزشكي از ارديبهشت 1392تا
فروردين ماه 1394
مسئول امور هيئت علمي گروه فيزيك پزشكي از خرداد ماه 1393تاكنون

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir