مدیر گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/01/22-10:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 


:نام ونام خانوادگی دکتر محمد مظاهری     
:مقطع و رشته تحصیلی دکترای تخصصی طب ایرانی
: رایانه mazaherimohammad@med.mui.ac.ir
رتبه علمی: استادیار
گرایش پژوهشی: طب ایرانی
پیشینه اجرايي :

رئیس مرکز بهداشت شهرستان خمینی شهر –

رئیس مرکز پزشکی قانونی شهرستان فریدن

: تلفن تماس اداری 031-34474246

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir