مدیر گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/05/01-5:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دکتر نسترن ایزدی

ميزان تحصيلات

PhD سم شناسی بالینی- فلوشیپ مدیکال توکسیکولوژی

آدرس پست الکترونیک

izadi@med.mui.ac.ir

گرايش تحقيقاتي سم شناسی بالینی

سوابق اجرایی

معاون امور هیئت علمی و بین الملل دانشکده پزشکی

مدیر گروه 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir