مدیر گروه رادیوتراپی و آنکولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/06/24-6:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی : دکتر مهناز رعایائی

 : مقطع و رشته تحصیلی

دکترای تخصصی رادیوانکولوژی

رایانامه :

roayaeimahnaz@gmail.com
گرايش پژوهشی : تومورهای اپی تلیال

پیشینه اجرایی :

مدیر گروه - معاون گروه - مسئول سایت - دبیر پژوهشی - عضو هیئت بورد رادیوانکولوژی 

 

تلفن تماس اداری : 32368005_2182

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir