مدیر گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/24-9:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 


:نام ونام خانوادگی دکترحسین یوسفی                                   
:میزان تحصیلات دکترای تخصصی  
گروه آموزشی: انگل شناسی
: آدرس پست الكترونيكي

Yousofi@med.mui.ac.ir

رتبه علمی: استاد
سمت در گروه: مدیر گروه
گرایش تحقیقاتی:  ایمینو پارازیتولوژی- ارتباط انگل و سرطان – ساخت کیت های آزمایشگاهی- کیست هیداتیک
تلفن دفتر: 9089
مقالات منتشرشده:  
: سوابق اجرايي

 

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 6 سال – مدیر گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 3 سال

– سرپرست تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir