مدیر گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/07/17-12:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
:نام ونام خانوادگی دکترحسین یوسفی    
:میزان تحصیلات Ph.D
گروه آموزشی: انگل شناسی
: آدرس پست الكترونيكي Yousofi@med.mui.ac.ir
رتبه علمی: استاد
سمت در گروه: مدیر گروه
علایق پژوهشی:  ارتباط انگل و سرطان – ساخت کیت های آزمایشگاهی- کیست هیداتیک
گرایش تحقیقاتی:  ایمینو پارازیتولوژی
تلفن دفتر: 9089
 مقالات منتشرشده:  
: سوابق اجرايي

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 6 سال – مدیر گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 3 سال

– سرپرست تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir