مدیر گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/09/02-6:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 


:نام ونام خانوادگی دکترحسین یوسفی                                   
مقطع و رشته تحصیلی  دکترای تخصصی  انگل شناسی 
رایانامه : Yousofi@med.mui.ac.ir
گرایش تحقیقاتی 

ایمینو پارازیتولوژی- ارتباط انگل و سرطان – ساخت کیت های آزمایشگاهی- کیست هیداتیک

پیشینه های اجرایی

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 6 سال – مدیر گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 3 سال

– سرپرست تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تلفن تماس اداری  37929089

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir