مدیر گروه اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/06/10-8:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دکتر بهزاد شمس مورکانی

مقطع و رشته تحصیلی

 متخصص كودكان

رایانامه

shams@ med.mui.ac.ir
گرايش پژوهشی FTT

پیشینه های اجرایی

 مدير گروه اخلاق پزشكي

مدیر گروه کودکان

معاونت آموزشی دانشگاه و ...

تلفن تماس اداری 37928105

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir