مدیران قبلی گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/01/24-7:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
مدیران قبلی گروه
 آقای دکتر دانشگر
 آقای دکتر صدری
آقاي دکتر جراح 
آقاي دکتر پرتویی 
آقای دکتر حسن رزمجو

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir