مجموع سازی کتابخانه دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/12/19-6:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مجموعه سازی:
--------------
تهیه منابع:
- نیازسنجی
-انتخاب منابع
استفاده سنجی
-سفارش و تهیه منابع
- آماده سازی
- سرویس دهی منابع
 -اهداء، مبادله ووجین منابع و امانت بین کتابخانه ائی

-امانت بین کتابخانه ائی:
----------------------
 به منظور دسترسی بیشتر مراجعین به منابع مورد نیاز در شهر اصفهان، "طرح امانت بین کتابخانه‌ای اصفهان" از ابتدای سال 1385 راه اندازی شده است. مرکزیت اجرای این طرح با کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی شهرداری اصفهان بوده و کتابخانه‌های عضو طرح در حال حاضر عبارتند از: دانشگاه اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه صنعتی مالک اشتر و کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان. این طرح در دانشگاه ها کلیه اساتید و محققین، دانشجویان مقاطع مختلف و کارمندان را پوشش می دهد و در شهرداری به اعضاء خاصی خدمات رسانی می کند.
- وجین :
--------
وجین منابع مازاد بر نیاز بر اساس آئین نامه وجین دانشگاه صورت می پذیرد(متن کامل آئین نامه وجین منابع جهت اطلاع درقسمت گزارشات و مستندات تحت عنوان فایل: weeding به طور کامل قابل دسترسی است ).
جهت اطلاع متن کامل وجین منابع نیز در این قسمت ارائه میگردد:

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir