متخصصین کادر درمانی

تاریخ ایجاد شنبه,1394/06/14-10:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

 نام و نام خانوادگی محل اشتغال
دكتر اعظم علي نقيان  مركز آموزشي درماني الزهرا (س)
دكتر ليلي آدينه مهر  مركز آموزشي درماني الزهرا (س)
دكتر حميدرضا كاظميان  مركز آموزشي درماني الزهرا (س)
 دكتر شهنام رئيسي   مركز آموزشي درماني الزهرا (س)
 دكتر هومن سيد يوسفي   مركز آموزشي درماني الزهرا (س)
دكتر مسعود شهبازي  مركز آموزشي درماني الزهرا (س)
دكتر محسن چيت سازي  مركز آموزشي درماني الزهرا (س)
دكتر عباس فاطمي  مركز آموزشي درماني الزهرا (س)
دكتر ندا مغزيان  مركز آموزشي درماني الزهرا (س)
دكتر محمد رضا نيك كار  مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir