لینک ها

تاریخ ایجاد دوشنبه,1393/11/06-9:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
آدرس سایت خلاصه ای از سایت
 http://www.ispmr.ir/ShowPage.aspx?PageId=28  انجمن طب فیزیکی و توانبخشی ایران
 http://aanem.org/Home.aspx  این سایت حاوی مطالب جدید وجالب در مورد الکترودیاگنوز میباشد.
 http://www.jospt.org/  
http://isprm.org/ انجمن جهانی طب فیزیکی و توانبخشی
http://www.medscape.com  

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir