پیوندهای مفید گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/05/12-8:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

ردیف نام پیوند آدرس درگاه
1 دانشکاه علوم پزشکی اصفهان https://mui.ac.ir

 
2 علم سنجی

 
http://isid.research.ac.ir/mui
 
3 پژوهشکده قلب و عروق http://icri.mui.ac.ir/
4 بیمارستان چمران http://chamran.mui.ac.ir/

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir