لیست دروس کارشناسی ارشد

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/12/24-7:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نیمسال نام درس نظری عملی واحد
اول سیستم های اطلاع رسانی پزشکی *   1
آمار زیستی *   2
آسیب شناسی *   1
بافت شناسی *   1
مقدمه روشهای آزمایشگاهی   * 1
ایمنی شناسی یک *   2
حیوانات آزمایشگاهی   * 1
بیولوژی سلولی و ملکولی *   2
ایمنوهماتولوژی و بانک خون *   1
روش تحقیق *   1
بیوانفورماتیک *   1
دوم ایمنی شناسی 2 *   2
ایمنی شناسی بیماریهای عفونی *   2
کارآموزی روشهای آزمایشگاهی در ایمنی شناسی *   3
       
       
       
       
سوم ایمنوپاتولوژی و ایمنوتراپی *   2
ایمنوشیمی *   1
سمینار *   2
کارورزی   * 1
چهارم پایان نامه     7

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir