لیست آزمایشگاه های گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1394/06/14-6:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

آزمایشگاه عمومی
آزمایشگاه اعصاب
آزمایشگاه کلیه
آزمایشگاه قلب و عروق

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir