فلوشیپ گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/04/14-8:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی  تاریخ شروع دوره   تاریخ پایان دوره  استاد راهنما        عنوان پایان نامه                
1 محدثه سرباز 1397/9/5 ادامه دارد

دکتر دوروشی

دکتر ایزدی

بررسی مقایسه ای کارایی نالوکسان تجویز شده توسط اورژانس شهر در بیماران مسموم با مواد مخدر به تفکیک نوع ماده مخدر،روش مسمومیت،نحوه مسمومیت از نظر نیاز به دریافت دوز انفوزیون نالوکسان و تعیین دوز لازم جهت درمان prehospital در مسمومین بیمارستان خورشید اصفهان  طی سالهای 1398-1399
2 محمد رهبری 1397/12/1 ادامه دارد    
3 شیوا صمصام شریعت 1398/07/01 ادامه دارد

دکتر دوروشی،

دکتر ذوفقاری

بررسی مقایسه ای اثر پیشگویی کننده عاقبت بیمار با معیارهای

SOFA،APACHE IV،SAPS II،MODIFIED APACHE،PSS در بیمار مسموم با سموم دفع آفات نباتی بستری در ICU مسمومین بیمارستان خورشید اصفهان طی سالهای 1394-1398

4 رسول کرمانی 1398/07/01 ادامه دارد

دکتر دوروشی

دکتر ایزدی

تعیین دوز مؤثر بنزودیازپین های خوراکی در جلوگیری از سمیت قلبی عروقی در بیماران مسموم با داروهای ضدافسردگی سه حلقه ای بستری در بخش مسمومین بیمارستان خورشید بین سالهای 92 تا 98

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir