فرم گزارش پیشرفت کار پایان نامه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/04/19-11:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

فرم گزارش پیشرفت کار

جهت اخذ امضای معاون تحصیلات تکمیلی، اخذ امضای عضو شورای تحصیلات تکمیلی در گروه مربوطه الزامی است.

قبل از پرینت صفحه ها مرتب سازی شود و پرینت الزاماً در دو روی کاغذ انجام شود.

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir