فرم رضایت آگاهانه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/12/18-9:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

فرم رضایت آگاهانه

- در پژوهشهای مداخله ای با سوژه انسانی فرم رضایت آگاهانه باید همراه با پروپوزال تحویل داده شود.

فرم رضایت آگاهانه در کارآزماییهای بالینی

- پرینت در دو روی کاغذ گرفته شود.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir