فراگیران گروه طب فیزیکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/02/25-15:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی دستیار

سال ورود

Email

سال اول

محمدرضا انصاری

96

mrasepahan@gmail.com

صادق برادران مهدوی

96

sadegh.b.mahdavi@gmail.com

نجمه سالک

96

n.salek.mui@gmail.com

شیوا فخاری

96

shiva.fakhari1@gmail.com

مرجان قصری

96

marjanghasri25@gmail.com

شروین غفاری 96  

سال دوم

مریم سادات هاشمی 95 maryam_hashemi@yahoo.com

مهرداد رضایی

95

mehrdad_rezaie91@yahoo.com

هاجر آقایی

95

saghaei826@gmail.com

مهرنوش پرورش

95

masoudse@live.com

فاطمه عباسی

95

fatemeh_abasi10@yahoo.com

فائزه سادات مرتضوی 95

f_9268@yahoo.com

سال سوم

ميترا رمضاني

94

Mitra.ramezany@gmail.com

نجمه زارع 94 Zare2446@gmail.com
الهام عطايي 94 dreliataie@yahoo.com
فهيمه مؤمني 94 f.momeni1386@yahoo.com
مرضيه نادري 94 Mn100000@gmail.com
 عادله عريضي 93 Adeleh.oreizi@yahoo.com
 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir