فراگیران گروه طب فیزیکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/05/10-14:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی دستیار

سال ورود

Email

سال اول

مهرداد رضایی

95

mehrdad_rezaie91@yahoo.com

هاجر آقایی

95

saghaei826@gmail.com

مهرنوش پرورش

95

masoudse@live.com

آیدین حیدری بازاجمعه

95

hb_aidin@yahoo.com

فاطمه عباسی

95

fatemeh_abasi10@yahoo.com

فائزه سادات مرتضوی 95

f_9268@yahoo.com

سال دوم

ميترا رمضاني

94

Mitra.ramezany@gmail.com

نجمه زارع

94

Zare2446@gmail.com

الهام عطايي

94

dreliataie@yahoo.com

فهيمه مؤمني

94

f.momeni1386@yahoo.com

مرضيه نادري

94

Mn100000@gmail.com

 عادله عريضي 93

Adeleh.oreizi@yahoo.com

سال سوم

دكتر مريم خسروي

92

Maryam.khosravi@med.mui.ac.ir

 هدي جعفري

93

Jhoda77@yahoo.com

 سميرا عشاقي

93

Oshaghi3912@yahoo.com

ارغوان مختاريان

93

arghavanjoonii@gmail.com

مهسا مظاهري

93

Mmzh1364@gmail.com

سحر موسوی 93

s.mousavi.md@gmail.co

 
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir