فراگیران کارشناسی ارشد گروه فیزیک پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/04/11-5:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

سال ورود

حسین مرمت فیزیک پزشکی 98
زهرا پورپرور فیزیک پزشکی 98
معصومه کرم پور فیزیک پزشکی 98
نیکتا منادی فیزیک پزشکی 98
سمیرا هادی نژاد فیزیک پزشکی 98
محمد قادریان فناوری تصویربرداری 98
محبوبه کیانی فناوری تصویربرداری 98
مریم هوشیاری فناوری تصویربرداری 98
جلیل جلیلیان فناوری تصویربرداری 98
مریم کاملی فناوری تصویربرداری 98
علی ابراهیمی فیزیک پزشکی 97
سیف اله اسدپور فیزیک پزشکی 97
آرمان اسماعیل زاده فیزیک پزشکی 97
حسام الدین باقری فیزیک پزشکی 97
احمد رضاییان فیزیک پزشکی 97
حامد مرادی فیزیک پزشکی 97
محدثه هفتانی فیزیک پزشکی 97
محمد حسین آسمان رفعت فناوری تصویربرداری 96
رضوان افکنده فناوری تصویربرداری 96
نگار عبدی فناوری تصویربرداری 96
محمد عسگرزاده فناوری تصویربرداری 96
پری زاد قدیمی فناوری تصویربرداری 96
مهدی اکبری فناوری تصویربرداری 96
شبنم بنی شریف دهکردی

فیزیک پزشکی

96
ناهید شامی

فیزیک پزشکی

96
زهرا شبانی

فیزیک پزشکی

96
محمدرضا عزیزیان

فیزیک پزشکی

96
سهیل علم طلب

فیزیک پزشکی

96
فهیمه مظلومی

فیزیک پزشکی

96
علیرضا نصیری

فیزیک پزشکی

96

مهنوش اصلانی

فیزیک پزشکی

93

نیما رضاقلی زاده

فیزیک پزشکی

93

الیاس علی بیگی

فیزیک پزشکی

93

سیده مهسا عبدمنافی

فیزیک پزشکی

95

حدیث قدریجان

فیزیک پزشکی

95

سید هادی قریشی پور

فیزیک پزشکی

95

مائده محمودی

فیزیک پزشکی

95

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir