فراگیران کارشناسی ارشد گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/18-12:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورودی پست الکترونیک
زهرا صادقی 1397 sadza5665@yahoo.com
علی رجول دزفولی 1397 alirajool@yahoo.com
فرزانه حاجی صدری 1397  
الهام جعفری 1397  
افسانه جابری اصل 1397 afsane.ja110@gmail.com
علی اکبری 1397 paeezgfx@gmail.com
عاطفه مجیری 1396 atefe_68_68@yahoo.com
علی رضا لطفی 1396 alirezalotfi69@yahoo.com
مرضیه توسلی 1396 marziyeh.tavasoli1988@gmail.com
زهرا ابرودی 1396 z.abroodi@gmail.com
جمال چناری 1395 chenari.jamal@gmail.com
آزاده صفایی 1395 safaee.azadeh69@gmail.com
شعله قائد امینی 1395 sh.ghaedamini@gmail.com
مریم اشکبوس 1395  
سمیرا شریعتی 1394 samira_sharyaati@yahoo.com
فهیمه زمانی 1394 zamani72esf@gmail.com
شیما روح الهی 1394 shor_esf@yahoo.com

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir