فراخوان مقاله در فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/14-10:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی با قدمت 7 سال فعالیت به صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی و سردبیری دکتر سید رضا سید جوادین در موضوعات کلان ذیل که فراخوان ها و مقالات آن به آدرس ciu.nahad.ir   قابل دسترس عموم می باشد حاضر به پذیرش مقاله از تمام اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی می باشد. ضمناً با توجه به رسالت نهاد در حمایت از اعضا محترم هیأت علمی گروه معارف اسلامی، متولیان نشریه مصمم به کمک در چاپ مقالات این عزیزان می باشد.

موضوعات فراخوان فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی:

√  حوزه آسیب شناسی اجتماعی دانشجویان

√  مطالعه و تحقیق در زمینه ماهیت، محتوا و مولفه های فرهنگ سازمانی بر آموزه های اسلامی

√  شناسایی ارزشها و الگوهای رفتاری در جهت توسعه بهره وری

√  شناسایی و توسعه راهکارهای ایجاد و تقویت ارزشها و الگوهای رفتاری میتنی بر آموزه های دینی

√  نقش دانشگاه در شناسایی و ترویج فرهنگی مبتنی برآموزه های دینی

√  انجام تحقیقات به منظور شناسایی وضعیت موجود فرهنگ سازمانی در دانشگاهها و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی و راهکارهای بهبود وضعیت فرهنگی بر اساس دیدگاه اسلام

√  ابعاد نظری فرهنگ دانشگاه اسلامی

√  بررسی تطبیقی فرهنگ اسلامی ذانشگاههای ایرانی با فرهنگ دیگر دانشگاههای اسلامی و غربی

√  بررسی تأثیر فرهنگ اسلامی در خودباوری و خود کفایی علمی

√  نقد و بررسی متقابل فرهنگ جهان بینی، جامعه مدنی جهانی و دولت جهانی از منظر فرهنگ اسلامی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir