فراخوان دوره آموزشی رهبری و مدیریت دانشگاه (UNLEAD) در آلمان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/17-11:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

فراخوان دوره آموزشی رهبری و مدیریت دانشگاه  (UNLEAD) در آلمان فایل پیوست شماره ۱ - فایل پیوست شماره ۲

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir