فراخوان دوره آموزشی رهبری و مدیریت دانشگاه (UNLEAD) در آلمان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/17-11:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

فراخوان دوره آموزشی رهبری و مدیریت دانشگاه  (UNLEAD) در آلمان فایل پیوست شماره ۱ - فایل پیوست شماره ۲

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir