فراخوان بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه کشوری سال 97

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/11-9:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

فراخوان بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه کشوری

شرایط کلی شرکت کنندگان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir