فرآیندها، آئین نامه ها و فرم ها

تاریخ ایجاد شنبه,1398/04/01-6:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
فرآیندها آئین نامه ها فرم ها
خرید خدمت   درخواست تحویل کالا از انبار(واحد صادرکننده خود واحد می باشد)
خرید کالا    درخواست خرید کالا(واحد صادرکننده انبار می باشد)
     درخواست خرید خدمت(واحد صادرکننده کارپردازی می باشد)

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir