فارغ التحصیلان

تاریخ ایجاد شنبه,1394/06/14-8:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام ونام خانوادگي

سال

ورود

سال فارغ التحصيلي موضوع پايان نامه استاد راهنما
دكتر هادي تقوي نژاد 90 94

بررسي تأثير افزودن انفوزيون رمي فنتانيل به ايزوفلوران بر پيشگيري از بروز بي قراري ريكاوري بعد از  عمل جراحي آدنوتونسيلكتومي اطفال و مقايسه آن با گروه شاهد

دكتر مسعودي فر
دكتر فريال حياتي 90 94

بررسي مقايسه اي انفوزيون وريدي کتورولاک ،پاراکوکسيب و پاراستامول وريدي در کنترل درد پس از اعمال جراحي ارتوپدي اندام تحتاني

دكتر رضواني

دكتر يراقي

دكتر فاطمه خسروي 90 94

بررسي تأثير پيشگيرانه تزريق وريدي دو دوز متفاوت هيدروكورتيزون وريدي بر شدت لرز حين و  بعد عمل جراحي الكتيو تحت بيحسي اسپاينال و مقايسه آن با گروه شاهد

دكتر هنرمند

دكتر صفوي

دكتر محمد سعادتي 90 94

ررسي تأثير پروفيلاكتيك اندانسترون وريدي جهت جلوگيري از افت فشار خون بدنبال القاء بيهوشي در افراد مسن

دكتر نقيبي

دكترگلپرور

دكتر فريبا صادقي 90 94

 بررسي مقايسه اي  دو مد PRVC و SIMV در بيماران ضربه مغزي بستري در ICU  مركز پزشكي الزهرا(س) از نظر نياز به سديشن، جدا سازي از ونتيلاتورو ثبات هموديناميک

دكتر آقاداودي
دكتر آرش صالحي 90 94

ررسي مقايسه تاثير انفوزيون ميلرينون و دوبوتامين بر تغييرات ضربان قلب فشارخون شريان محيطي و  فشار وريد مرکزي و اندکسهاي گازهاي خون شرياني در بيماران تحت جراحي باي پس عروق کرونري

دكتر باقري
دكتر بهروز ضيايي 90 94

 بررسي مقايسه اي تأثير تزريق حين عمل بتابلوكر(لابتالول) بر ميزان زور زدن  و تغييرات فشار خون  و ضربان قلب پس از عمل در كرانيوتومي در سال 1391

دكتر عطاري
دكتر محمدرضا كشگري نيا 90 94

بررسي تأثير پره امپتيو تركيب كتامين – ليدوكائين بر خصوصيات بلوك حسي حركتي و درد بعد از عمل به دنبال بلوك سوپر  اكلاويكولار تحت هدايت سونوگرافي

دكتر نقيبي
دكتر محمد منتصري 90 94

ررسي پيامدهاي استفاده از سديم نيتروپروسايد در فرآيند CPR نسبت به CPR استاندارد

دكتر منصوري
دكتر كورش نعمتي 90 94

بررسي مقايسه اي تأثير دوزهاي متفاوت ميدازولام اضافه شده به ليدوكائين در بير بلوك بر خصوصيات بلوك حسي- حركتي و تسكين درد حين و بعد از عمل جراحي ارتوپدي اندام فوقاني و مقايسه آن با گروه شاهد

دكتر هنرمند

دكتر صفوي

دكتر نازنين هاشمي 90 94

 بررسي مقايسه اي تاثير دو دوز مختلف پروتامين سولفات برروي ريورس اثرات ضدانعقادي هپارين در بيماران تحت جراحي باي پس عروق کرونري (CABG)

دكتر باقري
دكتر محمد آقابيگي 89 93

بررسي مقايسه اي دو تركيب متفاوت رمي فنتانيل – پروپوفل در كاهش پاسخ به دستكاري مجاري ادراري در مركز پزشكي الزهرا(س)

دكتر يراقي

دكتر گلپرور

دكتر سعيد اكبري 89 93

بررسي مقايسه اي اثر رمي فنتانيل بر فشار چشم در دو گروه بيهوشي وريدي ‌(پروپوفول( و بيهوشي استنشاقي (ايزوفلوران)

دكتر منتظري
دكتر مهدي استرابي 89 93

بررسي مقايسه اي تأثير دو دوز متفاوت اكسي توسين بر روي وضعيت انعقادي مادران باردار حين عمل جراحي سزارين تحت بيهوشي عمومي بوسيله ترومبوالاستوگراف

دكتر گلپرور
دكتر آزاده بهادري 89 93

بررسي تأثير اضافه کردن دوزهاي مختلف پاراستامول به ليدوکايين در بلوک رژيونال داخل وريدي بر خصوصيات بلوك حسي و حركتي در حين و بعد از عمل

دكتر خليلي
دكتر رعنا تاجمير رياحي 89 93

بررسي تأثير پيشگيرانه تزريق وريدي سولفات منيزيم و پتيدين به شدت لرز حين و پس از عمل جراحي سزارين الكتيو تحت بي حسي اسپاينال درمقايسه با گروه شاهد

دكتر جبل عاملي
دكتر زهرا غفراني 89 93

بررسي مقايسه انسيدانس سردرد پس از سوراخ شدن دورا و عوارض نرولوژيك در سه روش بيحسي نخاعي مداوم

دكتر سريزدي

دكتر آقاداودي

دكتر عبدالرحمن فاني 89 93

بررسي مقايسه اي سه روش استفاده از کلوئيد پره لود، تجويز وازوپرسور و بانداژ پا بر تغييرات همودنياميک بعد از بيحسي نخاعي در اعمال جراحي ديسک کمر در پوزيشن knee – chest

دكتر طلاكوب
دكتر محمدحسين قنبرپور 89 93

تأثير مقادير مختلف سولفات منيزيوم بر آرامبخشي در عمل جراحي كاتاراكت و مقايسه آن با گروه شاهد

دكتر رحيمي

دكتر منتظري

دكتر محمد ن عمتي 89 93

بررسي مقايسه اي تأثير دو دوز متفاوت اكسي توسين بر روي وضعيت انعقادي مادران باردار حين عمل جراحي سزارين تحت بيهوشي عمومي بوسيله ترومبوالاستوگراف

دكتر ساجدي
دكتر سيد تقي هاشمي 89 93

بررسي تأثير افزودن فنتانيل به بوپيواكائين 25/0در صد در روش آنالژزي پاراورتبرال توراسيك پايان عمل جراحي در کاهش درد بعد از عمل در بيماران تحت جراحي کوله سيستکتومي لاپاراسکوپيك ومقايسه آن با گروه شاهد

دكتر حيدري

دكتر هاشمي

دكتر ليلا اشرفي 88 92

بررسي تأثير تجويز PREEMPTIV پاراستامول iv بر شدت درد و ميزان نياز به داروي آنانژزيك بعد از عمل در اعمال دردناك چشم پزشكي

دكتر سلطاني
دكتر پيروز بصيري 88 92

بررسي اثر تيزانيدين خوراكي بر روي ميزان مصرف داروهاي آرام بخش معمول در  بيماران بخش مراقبتهاي ويژه

دكتر كاشفي-دكتر عباسي
دكتر مرضيه حميدي 88 92

بررسي تأثير آمينوفيلين ، دگزامتازون و تركيب آمينوفيلين- دگزامتازون و پيشگيري از سردرد پس از بي حسي نخاعي در اعمال جراحي قسمت تحتاني شكم و اندام تحتاني در مقايسه با گروه شاهد

دكتر نقيبي
دكتر رضا صيرفي 88 92

مقايسه وضعيت اسيد باز و هموديناميك بيماران دچار خونريزي حاد حين عمل بدنبال استفاده از دو نوع محلول کريستالوئيدي رينگر لاكتات و بيكربنات سديم 1.3%  در محلول سالين نيم نرمال

دكتر حيدري دكتر هاشمي
دكتر حسن عباسي 88 92

بررسي و مقايسه شدت درد پس از اعمال کرانيوتومي تومور مغزي پس از دريافت  انفوزيون فنتانيل و پاراستامول

دكتر عطاري
دكتر اعظم علي نقيان 88 92

بررسي مقايسه اي تاثير پاراستامول وريدي بر دماي مرکزي و محيطي  بدن و شدت لرز بعد از عمل در بيماران تحت بيهوشي عمومي و مقايسه با گروه شاهد

دكترخليلي دكتر ساجدي
دكتر غلامرضا متين 88 92

بررسي مقايسه اي آثار سطوح مختلف ETCO2 حين عمل بر روي عوارض حين و بعد از عمل جراحي در بيماران بزرگسال تحت بيهوشي عمومي براي عمل جراحي PCNL 

دكتر سقائي
دكتر نسيم مسعودنيا 88 92

بررسي تأثير فشار مثبت مداوم راه هوايي (CPAP) در طي باي پس قلب و ريه بر هواگيري پس از جراحي قلب باز

دكتر منصوري
 دكتر حسين ساطعي  87  91

 بررسي مقايسه اي تأثير هيپركاپنيك و هيپرونتيلاسيون بر زمان بيدار شدن بيماران در دو روش بيهوشي وريدي (پروپوفول) و استنشاقي (ايزوفلوران)

 دكتر يراقي
 دكتر محسن چيت سازي  87 91 

  بر درد زايماني در فاز فعال مرحله اول زايمان

 دكتر ميترا جبل عاملي
 دكتر فرشيد فتحي مقدم  87  91

 بررسي تأثير طب سوزني به در درمان ynsa روش كلاسيك و روش ميگرن

 دكتر رضواني - دكتر يراقي
 دكتر عليرضا يزدان پناه  87  91

 بررسي مقايسه اي تأثير افزودن دو دوز متوكلوپراميد به ليدوكائين در بيربلوك بر خصوصيات حسي - حركتي و تسكين درد حين و بعد از عمل جراحي

 دكتر صفوي- دكتر هنرمند
 دكتر حميد رضا شتابي  87  91

 بررسي ارتباط بين مشخصات فيزيكي بيماران و ميزان كفايت تهويه با ماسك

دكتر سقايي - دكتر گلپرور 
 دكتر سيد حميد رضا پاكزاد مقدم  87  91

 بررسي افزودن سولفات منيزيم به بوپيواكائين اينتراتكال بر درد و خصوصيت بلوك حسي و حركتي در عمل سزارين

 دكتر جبل عاملي
 دكتر ليلي آدينه مهر  87  91

  بررسي مقايسه اي تأثير افزودن دو دوز متفاوت اندانسترون به ليدوكائين در بير بلوك بر خصوصيات بلوك حسي - حركتي و تسكين درد حين و بعد از عمل جراحي

 دكتر هنرمند - دكتر صفوي
 دكتر ليلا مروتي  87  91

 بررسي مقايسه اي اثرات پروفيلاكسي تزريق وريدي داروهاي دگزامتازون،كتامين و پتيدين بر روي لرز پس از عمل جراحي

 دكتر حيدري
 دكترمريم كامران  87

 91

 مقايسه پارامترها و عوارض تنفسي در دو روش تهويه اي بيماران در ICU و SIMV و (Adoptive Support Ventilation) در جراحي عروق by pass كرونر به روش Fast- track

 دكتر آقا داوودي
 دكتر سيامك مرادي  87  91

 بررسي تأثير nebulized bvdezonikبعد از خروج لوله تراشه بر روي عوارض اكستوباسيون در بيماران بستري در بخش مراقبتهاي ويژه

 دكتر عباسي
 دكتر نغمه احمدي  87  91

 تأثير افزودن رمي فنتالين به انتونوكس

 دكترمجتبي رحيمي

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir